Cilj je kolegija upoznavanje studenata s poslovnim podstilom administrativnoga stila s posebnim naglaskom na primjenu standardnojezične norme u usmenoj i pisanoj poslovnoj komunikaciji.