Cilj kolegija je upoznati studenta sa nastankom i razvojem europskih integracija, odnosno nastanka Europske unije. Posebno upoznati osnovne načine kreiranja politika u Europskoj uniji, te na koji način se javna uprava u RH mora uskladiti sa pravnom stečevinom EU. Upoznavanje sa važnosti stvaranja europskog upravnog prostora, te reforme i modernizaciji javne uprave.