Porez predstavlja instrument javnih prihoda kojim država, uključujući i niže oblike političko-teritorijalno organiziranosti, od subjekata pod njenom poreznom vlašću prinudno uzima novčana sredstva, bez neposredne protuusluge u svrhu pokrivanja svojih financijskih potreba i postizanja drugih, prvenstveno ekonomskih i socijalnih ciljeva.

Ronald Reagan: Stajalište države prema ekonomiji moglo bi se sažeti u sljedećem: ako se nešto miče – oporezuj; ako se nastavi micati – reguliraj; ako se prestane micati – subvencioniraj.